O naszej szkole

Inicjatorem powołania szkoły byli rodzice peł­ni wiary w to, że szkoła może być miej­scem, do którego dzieci idą z uśmiechem na twarzy.

27 lipca 1993r. decyzją ówczesnego Kuratorium Oświaty i Wychowania w Warszawie wpisano Niepubliczną Szkołę Podstawową nr 85 do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Kolejno, od 1 września 1999 roku uruchomione zostało Niepubliczne Gimnazjum.

Przeprowadzona reforma oświaty w 2017 r. ostatecznie zmieniła dzialalność szkoły i od 1 września 2017 r. funkcjonujemy jako Niepubliczna Szkoła Podstawowa AZYL. Szkoła  posiada uprawnienia szkoły publicznej na czas nieograniczony, w oparciu o wpis do Rejestru Szkół i Placówek Niepublicznych gminy-miasta Piastów.

Nasza szkoła to miejsce, które łączy w sobie wizję wielu światów – jest zarazem tolerancyjna i wymagająca, inspirująca i jednocześnie kształtująca osobowość, dająca demokratyczną swobodę i ucząca odpowiedzialności. 
Kiedy uczeń kończy naukę w naszej szkole, jesteśmy spokojnie, że jest pełne wiary we własne siły i możliwości oraz świadome tego, że jest autorem własnego, niepowtarzalnego życia.

Zobowiązani jesteśmy do:

· Realizowania materiału nauczania uwzględniającego podstawy programowe obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących zatwierdzane przez Ministra Edukacji Narodowej.

·  Stosowania zasad klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów sprawdzających i kwalifikacyjnych zgodnie z aktualnymi zarządzeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

·  Zatrudniania nauczycieli posiadających pełne kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami

·  Prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania (w taki sam sposób, jak w szkołach publicznych).

Naszą ambicją jest wychować i wykształcić człowieka dużego formatu, takiego, który ma odwagę i który zawsze w swoich pomysłach kilka kroków jest przed innymi, a naprawianie świata rozpoczyna od siebie.